Ogłoszenie dla kontrahentów

Szanowni Państwo, w imieniu tak Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach („PGG Sp. z o.o.”), jak i Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach („KHW S.A.”), informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła”, Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic”, Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” oraz Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”, a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach („Przedsiębiorstwo”).

W związku z powyższym informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2017 r. (daty zbycia Przedsiębiorstwa) prawa i obowiązki wynikające z umów przedmiotowo związanych z Przedsiębiorstwem, z zastrzeżeniem wskazanych poniżej informacji szczegółowych, wykonywać będzie PGG Sp. z o.o., co obejmuje także regulowanie na rzecz kontrahentów zobowiązań KHW S.A. z tytułu faktur wystawionych przed dniem 1 kwietnia 2017 r. (datą zbycia Przedsiębiorstwa).

Celem sformalizowania powyższej kwestii do kontrahentów zostaną przesłane porozumienia trójstronne – precyzujące zasady, na których następuje zmiana stron konkretnych umów. Niezależnie od wyżej wspomnianej kwestii wskazujemy, że PGG Sp. z o.o. zostały także odrębnie udzielone pełnomocnictwa, które dotyczą wykonywania uprawnień KHW S.A., względem umów, które pozostają w związku z Przedsiębiorstwem – zawartych w okresie przed dniem 1 kwietnia 2017 r. – na przedpolu zawierania wskazanych porozumień trójstronnych.

Jednocześnie informujemy, odnosząc się do wyżej wymienionych umów, które pozostają w związku z Przedsiębiorstwem, że:

 • wszelkie płatności wynikające z tych umów, które dotyczą faktur wystawionych przez KHW S.A., w okresie do dnia 31.03.2017 r. (włącznie), należy przekazywać na rachunki wskazane w treści przywołanych faktur, natomiast płatności wynikające z faktur wystawionych przez PGG Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. (włącznie), prosimy dokonywać na rachunki PGG Sp. z o.o. prowadzone przez PKO BP S.A. – według następujących instrukcji lub według wskazań na fakturze:
  Forma płatności Kod BIC (Swift): Kod IBAN Numer rachunku
  Przedpłata PLN     67 1020 1026 0000 1002 0273 8326
  Płatność po odbiorze w PLN     47 1020 1026 0000 1902 0250 0304
  Płatność w EUR BPKOPLPW PL 52 1020 1026 0000 1802 0274 5867
  Płatność w USD BPKOPLPW PL 57 1020 1026 0000 1602 0274 5875
 • z uwagi na kwestie organizacyjno-techniczne (weryfikacja przejętych zobowiązań), w dniach od 03.04 do 09.04.2017 r. nie będzie realizowany przez PGG Sp. z o.o. obowiązek zapłaty wierzytelności powstałych do dnia 31.03.2017 r. Rozpoczęcie regulowania przejętych zobowiązań KHW S.A. planowane jest od dnia 10.04.2017 r. i odbędzie się według zasad obowiązujących w PGG Sp. z o.o.

 

Z poważaniem

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.
Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.