Współpraca PGG z Politechniką Śląską

Polska Grupa Górnicza  podjęła współpracę z Politechniką Śląską w zakresie płatnych praktyk studenckich w kopalniach PGG. To pierwsza tego typu umowa w górnictwie o tak szerokim zakresie. Współpraca polegać będzie na organizacji przez PGG praktyk studenckich w okresie całego  przebiegu studiów.  W pierwszym semestrze student odbywać będzie praktyki pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i wytypowanych opiekunów praktyk studenckich na niemal wszystkich działach ruchu zakładu górniczego, bez względu na wybrany kierunek studiów.

W tym czasie student nabierać  będzie doświadczenia i poznawać zarówno specyfikę poszczególnych działów jak i współzależności ich funkcjonowania. Będzie mógł również dokonać wyboru działu, który według jego predyspozycji najbardziej mu odpowiada i jest zgodny z kierunkiem kształcenia.  W trakcie kolejnych semestrów prowadzone będą praktyki w konkretnym dziale z ukierunkowaniem na projektowe rozwiązywanie problemów i zagadnień, które docelowo będą przedmiotem celowej wdrożeniowej pracy magisterskiej.  Dzięki takim  wspólnym zabiegom student od praktycznej strony zapozna się z branżą i specyfiką funkcjonowania kopalni oraz będzie miał poczucie celowości i użyteczności zarówno wybranego tematu pracy jak i prowadzonych badań i kreowanych rozwiązań zarówno technicznych, organizacyjnych jak i górniczo-geologicznych.

W trakcie studiów studenci będą mieli podpisane stosowne porozumienia i ci, którzy będą wiązali swoją przyszłość z kopalnią, z górnictwem a dokładnie z Polską Grupą Górniczą otrzymywać będą miesięczne stypendia fundowane przez naszą firmę. Dużą korzyścią dla studenta będzie możliwość kontaktu z doświadczonymi pracownikami, którzy będą pełnili funkcję opiekunów i jednocześnie konsultantów na etapie pisania pracy. System takiej edukacji będzie nosił znamiona programów mentoringowych, a uwzględniając możliwość zatrudnienia po ukończeniu studiów program będzie kontynuowany już na stażu w ramach umowy o pracę.

Kolejną formą wzbogacającą proces edukacyjny będą wakacyjne praktyki robocze, w trakcie których student zapozna się bezpośrednio z pracą górniczą i będzie mógł jej doświadczyć pod okiem wykwalifikowanego instruktora praktycznej nauki zawodu. Praktyki będą trwały od jednego do trzech miesięcy w zależności od indywidulanych uzgodnień ze studentem i za ten okres student otrzyma gratyfikację finansową.

Taki przebieg studiów i realizowanych w ramach nich praktyk studenckich w sposób wyżej opisany pozwoli studentowi zweryfikować wiedzę nabytą na studiach inżynierskich i na bieżąco weryfikować wiedzę nabywaną podczas studiów drugiego stopnia, w sposób pozwalający stać się pełnowartościowym pracownikiem inżynieryjno-technicznym po zakończeniu studiów i podjęciu pracy.