Ruch Marcel kopalni ROW – laureatem konkursu „Bezpieczna Kopalnia”.

Od poniedziałku w Krakowie trwa XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej.  Jak każdego roku obrady gromadzą osoby związane  nie tylko z przemysłem wydobywczym.  Uczestnikami są  zarówno przedstawiciele kopalń (kadra inżynieryjno-techniczna ) i firm pracujących na rzecz górnictwa, jak i pracownicy wyższych uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych. Każdego roku SEP jest nie tylko okazją do podsumowania całorocznych prac w branży ale także do przyznania prestiżowych nagród.


Podczas tegorocznych 20 sesji tematycznych jej uczestnicy dyskutują  m.in. o tym, jak skutecznie pozyskiwać koncesje na wydobycie i o  nowych technikach i technologiach w eksploatacji złóż. Drugiego dnia Piotr Bojarski, wiceprezes zarządu ds. produkcji PGG mówił o zwiększeniu efektywności w Polskiej Grupie Górniczej poprzez m.in. zarządzanie majątkiem produkcyjnym i zasobami ludzkimi oraz zakupy - Pracujemy w branży, w której restrukturyzacja trwa cały czas. Najbliższy rok w PGG to rozwój sfery internetu w trzech głównych obszarach: zarządzaniu majątkiem produkcyjnym, zasobami ludzkimi oraz w sferze zakupów - podkreślił  wiceprezes Bojarski.  Dzięki elektronicznemu składaniu ofert, stworzeniu bazy ofert i rezygnacji z dokumentów na rzecz oświadczeń wykonawcy, zostanie uproszczony proces zakupów. Planowana jest też tzw. atomizacja planu techniczno-ekonomicznego (PTE), co oznacza m.in. połączenie systemów informatycznych wykorzystywanych obecnie do planowania, bieżącą kontrolę realizacji PTE, która uniemożliwi jego przekroczenie, a także planowanie, rozliczanie i kontrolę całości zakupów, usług, robót budowlanych i dostaw w jednym systemie. W obszarze zarządzania majątkiem produkcyjnym realizowana jest standaryzacja maszyn i urządzeń, co m.in. ograniczy liczbę typów części zamiennych, skróci czas usuwania awarii i pozwoli na lepsze wykorzystanie kompetencji. Planowane jest też powołanie w centrali PGG menadżerów urządzeń, czyli zbudowanie zespołu ekspertów bezpośrednio zaangażowanych w procesy produkcyjne z merytoryczną wiedzą o urządzeniach.  PGG planuje także wdrożenie centralnej Zintegrowanej Platformy Szkoleniowej. Spółce zależy też na doskonaleniu i rozwijaniu praktycznej bazy szkoleniowej, a w efekcie zwiększaniu umiejętności praktycznych pracowników.

Ruch Marcel kopalni ROW – laureat konkursu „Bezpieczna Kopalnia”.

Drugiego dnia rozstrzygnięto  konkurs „Bezpieczna Kopalnia”. Tytuł ten przypadł Ruchowi Marcel kopalni ROW. Ogłaszając werdykt, Wielka Kapituła Konkursu wzięła pod uwagę m.in. brak wypadków śmiertelnych i ciężkich w ostatnich trzech latach, liczbę wypadków lekkich, wypadkowość na 1000 zatrudnionych, ich wskaźnik ogółem na 1 mln t wydobycia, występujące zagrożenia naturalne według stopni, kategorii i klas oraz liczbę załogi ogółem, w tym zatrudnienie pod ziemią wraz z wielkością wydobycia. Kolejne miejsce – drugie  przypadły ruchom Rydułtowy i Jankowice kopalni ROW, na trzecim zaś miejscu uplasowały się ruch Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie (JSW) oraz kolejny zakład PGG – kopalnia Sośnica. W kategorii kopalń węgla kamiennego Wielka Kapituła Konkursu „Bezpieczna Kopalnia” postanowiła także wyróżnić zakłady: Bobrek-Piekary (Węglokoks Kraj), prywatne zakłady górnicze Siltech i Eko-Plus oraz ruch Jastrzębie kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. W kategorii kopalń rud miedzi wyróżnienie przypadło w udziale Zakładowi Górniczemu Lubin, należącemu do KGHM Polska Miedź za podejmowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Nagrody i wyróżnienia wręczono podczas uroczystej gali konkursowej XXVII edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie we wtorek, 27 lutego.