Stypendia, nagrody i gwarancję zatrudnienia – propozycja PGG dla uczniów klas górniczych z powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego

Polska Grupa Górnicza podpisała porozumienie z powiatem Bieruńsko –Lędzińskim w sprawie współpracy w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach niezbędnych dla funkcjonowania górnictwa. PGG zaoferuje uczniom  stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce. Podpisanie porozumienia odbyło się 7 marca br., w Starostwie Powiatowym w Bieruniu. To pierwsze z serii porozumień jakie PGG podpisze z gminami, gdzie funkcjonują klasy górnicze.

 - Mam nadzieję, że młodzi ludzie będą chcieli skorzystać z naszej oferty. Zarząd PGG decydując się na uruchomienie takich  klas  i podpisanie porozumienia ma nadzieję na wykorzystanie  potencjału tych młodych  ludzi. Oczywiście musi to być przemyślane i skorelowane z potrzebami kadrowymi z jednej strony i możliwościami szkół z drugiej strony, a jednocześnie z oczekiwaniami kwalifikacyjnymi na  kopalniach . Ludzie muszą być bardzo dobrze wykształceni – powiedział Jerzy Janczewski, wiceprezes do spraw pracy PGG podpisując dokument.

Zgodnie z porozumieniem, powiat jako organ prowadzący wyznaczy szkoły, w których utworzone zostaną oddziały kształcące młodzież w dziennym systemie nauczania na poziomie szkół branżowych oraz techników. PGG z kolei każdego roku ( do 15 stycznia) określi Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu liczbę uczniów ze wskazaniem typu szkoły i zawodów, którym w danym roku szkolnym zostanie udzielona gwarancja zatrudnienia. Wyznaczone w terminie do 31 października każdego roku przekażą do PGG wykazy uczniów, którzy rozpoczęli naukę w danym roku szkolnym. W ramach współpracy PGG zapewni tym absolwentom zatrudnienie pod ziemią w kopalniach wchodzących w struktury spółki. PGG może także przyznać stypendium dla uczniów rozpoczynających naukę. Jednak uczniowie, którzy je otrzymają, tym samym zobowiążą się do przepracowania w PGG minimum 3 lat po ukończeniu nauki.

]W ramach podpisanego porozumienia uczniowie wyróżniający się, którzy na świadectwie szkolnym uzyskają średnią ocen 4.0, będą mogli otrzymać dodatkową nagrodę roczną. Uczniowie techników, którzy będą chcieli kontynuować naukę na studiach stacjonarnych na kierunkach górniczych również otrzymają gwarancję zatrudnienia w PGG, do momentu ukończenia studiów w terminie.

Z ramienia powiatu porozumienie podpisał Bernard Bednorz, starosta powiatu Będzińsko- Lędzińskiego, natomiast Mariusz Żołna, wicestarosta podkreślił, że - górnictwo podlega różnym transformacjom a w ślad za nim zmienia się  nasze szkolnictwo. Chcemy kształcić młodych ludzi w ciekawych kierunkach, które zagwarantują im atrakcyjną, dobrze płatną  pracę w przyszłości. Mamy doświadczenie, kadry, bazę aby kształcić w każdej ze szkół na bardzo wysokim poziomie.

Wiceprezes Jerzy Janczewski mówił także o możliwościach  praktycznej nauki zawodu, które posiada Polska Grupa Górnicza.

- Jako PGG proponujemy także całą gamę możliwości co do kształcenia praktycznego młodych ludzi, którzy podejmują naukę w szkołach w klasach górniczych . Są to np.  zajęcia na powierzchni , bardzo dobrze przygotowane pole szkoleniowe na kopalni Wujek, mamy sztolnie gdzie można prowadzić zajęcia praktyczne,  prócz tego mamy doskonale wykwalifikowaną, z   przygotowaniem pedagogicznym, kadrę na kopalniach z aby dobrze przysposobić  młodych ludzi do pracy pod ziemią – powiedział prezes Janczewski.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.