Akcyza na wyroby węglowe

Od 2 stycznia 2012 r. zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i późniejszymi zmianami wszystkie wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Warunkiem zakupu za gotówkę węgla w zwolnieniu z podatku akcyzowego jest każdorazowe złożenie oświadczenia o przeznaczeniu węgla na cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy, osobiście  przez Finalnego Nabywcę Węglowego (FNW) lub wyznaczonego pełnomocnika, potwierdzone dokumentem tożsamości.

FNW lub wyznaczony przez niego pełnomocnik potwierdza na fakturze, stanowiącej Dokument Dostawy nabycie i przeznaczenie wyrobów węglowych, uprawniające do zwolnienia z akcyzy.

 1. Zakup węgla za gotówkę przez Finalnego Nabywcę Węglowego (FNW)

  Punkty Sprzedaży Drobnicowej kopalń PGG będą realizowały sprzedaż węgla dla odbiorców indywidualnych z akcyzą i bez akcyzy.
  Zgodnie z art.31a ust.1 zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych m.in.:
  • przez gospodarstwa domowe,
  • przez organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze o działalności leczniczej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  • w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie. 
 2. Zakup węgla za gotówkę przez POŚREDNICZĄCY PODMIOT WĘGLOWY (PPW)

Zgodnie z zapisami art. 9a ust. 4 znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym „W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu”.

W związku z powyższym, w przypadku posiadania statusu Pośredniczącego Podmiotu Węglowego przed dokonaniem pierwszego zakupu należy  dostarczyć do Punktu Obsługi Klienta na wadze drobnicowej dowolnej kopalni uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kserokopię potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako Pośredniczący Podmiot Węglowy wydanym przez właściwego Naczelnika Urzędu Celnego.

Jednorazowe złożenie powyższego dokumentu zniesie obowiązek przedkładania, przy każdej kolejnej transakcji zakupu, kserokopii potwierdzenia Urzędu Celnego o statusie PPW.

W przypadku zaprzestania lub utraty prawa do prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie PGG.

Przypominamy, że przewoźnik odbierający węgiel w imieniu Pośredniczącego Podmiotu Węglowego przy zakupie gotówkowym musi posiadać pełnomocnictwo do odbioru węgla i podpisu stosownych dokumentów finalizujących nabycie wyrobów węglowych.

Jednocześnie, w przypadku realizacji sprzedaży podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub w przypadku utraty prawa do zwolnienia od akcyzy Polska Grupa Górnicza doliczy podatek akcyzowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PEŁNOMOCNICTWO do zakupu wyrobów węglowych za gotówkę w zwolnieniu z podatku akcyzowego dla FNW i PPW można pobrać tutaj -> pobierz pełnomocnictwo