Warunki uzyskania deputatu węglowego w naturze

  1. Odbiór deputatu w naturze wykonywany przez przewoźnika możliwy będzie wyłącznie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wygenerowanego łącznie z asygnatą węglową.

    Brak wyposażenia przewoźnika w pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, skutkować będzie odmową wydania węgla w naturze w punkcie obsługi klienta na wadze drobnicowej kopalni. Przewoźnik, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, złoży stosowne Oświadczenie w imieniu Nabywcy o nabyciu i przeznaczeniu wyrobów węglowych.
  2. Wysokość odbioru deputatu realizowana jest odpowiednio do limitu tonażowego (dobowego lub tygodniowego) stosownie do sortymentu (lub sortymentów dla przeliczników) ustalonego przez Dział Obsługi Klienta kopalni realizującej załadunek.
  3. Dopuszcza się przy odbiorze deputatu możliwość dodatkowego zakupu gotówkowego w dowolnej ilości, jednak w ilości nie wyższej niż jest ona określona dla danego sortymentu w ofercie kopalni realizującej sprzedaż. W sytuacji gdy dodatkowy zakup realizowany będzie przez przewoźnika, zlecający (upoważniony deputatobiorca) przywóz i zakup za gotówkę winien dodatkowo wyposażyć przewoźnika w stosowne pełnomocnictwo do zakupu wyrobów węglowych w zwolnieniu z podatku akcyzowego.

     

    Pobierz Pełnomocnictwo do odbioru wyrobów węglowych w zwolnieniu z podatku akcyzowego dla FNW