Informacja o sposobie awizacji odbioru węgla

Zasady awizacji odbioru węgla obowiązujące od dnia 01.05.2016r.

INFORMACJA DLA FIRM

Przedstawiciele Firm, które złożyły zamówienie na zakup węgla w kopalniach:

 • KWK ROW
 • KWK Ruda
 • KWK Piast-Ziemowit
 • KWK Sośnica
 • KWK Bolesław Śmiały
 • KWK Mysłowice-Wesoła
 • KWK Murcki-Staszic
 • KWK Wieczorek
 • KWK Wujek


dokonują awizacji odbioru węgla poprzez Internetowy Portal Klienta PGG

Po zalogowaniu do Internetowego Portalu Klienta PGG można dokonać awizacji odbioru węgla postępując zgodnie z instrukcją umieszczoną w internetowym systemie.

 

OGÓLNE ZASADY AWIZACJI ODBIORU WĘGLA PRZEZ KLIENTÓW

Awizacja odbioru węgla wykonywana jest z tygodniowym wyprzedzeniem.

W okresie tygodnia proces awizacji dzieli się na trzy etapy:

 • Etap I - poniedziałek - klienci określają przewidywaną wielkość odbioru węgla w następnym tygodniu.
 • Etap II obejmuje wtorek, środę. W tym etapie kopalnia potwierdza propozycje klientów odnośnie tonażu i liczby samochodów w poszczególnych dniach następnego tygodnia, stosownie do bieżących możliwości produkcyjnych. Wraz z potwierdzeniem awizacji automatycznie generowane są numery identyfikacyjne awizacji, które są unikalne i związane z pojazdem i kierowcą wysłanym przez klienta po odbiór węgla.

Jeden numer identyfikacyjny związany jest z jednym pojazdem i kierowcą, którego dane podaje klient w etapie III awizacji. Potwierdzenie awizacji wykonane przez kopalnię, wraz z wygenerowanymi numerami identyfikacyjnymi udostępnione jest dla klienta w czwartek.

 • Etap III, kończący awizację, rozpoczyna się od czwartku. Klient dopełnia awizację wprowadzając dane kierowców i pojazdów przy wygenerowanych numerach identyfikacyjnych awizacji.

Klient potwierdza wymagane dane (kierowców oraz pojazdów) najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem doby na którą przyznano awizację węgla, tj.:
(zasada ta nie obowiązuje dla Klientów korzystających z elektronicznych upoważnień)

 • awizacja na poniedziałek – potwierdzenie danych najpóźniej do godz. 2400 w sobotę,
 • awizacja na wtorek - potwierdzenie danych najpóźniej do godz. 2400 w niedzielę,
 • awizacja na środę - potwierdzenie danych najpóźniej do godz. 2400 w poniedziałek,
 • awizacja na czwartek - potwierdzenie danych najpóźniej do godz. 2400 we wtorek,
 • awizacja na piątek - potwierdzenie danych najpóźniej do godz. 2400 w środę.

  

W celu usprawnienia procesu sprzedaży węgla przy odbiorze samochodowym w ramach przyznanej awizacji prosimy o dokonywanie przedpłat na zaawizowany węgiel minimum na 2 dni przed uzgodnionym w procesie awizacji terminem odbioru węgla.

Ewentualne odstępstwa od tej reguły mogą prowadzić do wydłużenia w zakresie załadunku samochodów a w skrajnych przypadkach do braku możliwości odbioru węgla w terminie, spowodowany brakiem wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Polskiej Grupy Górniczej  S.A.

 

 

Szczegółowy tryb postępowania dla klientów dokonujących awizacji
poprzez internetowy Portal Klienta PGG :
 
 1. awizacja niepotwierdzona przez klienta (niewypełnione dane kierowcy oraz pojazdu)

  Warunkiem ważności awizacji jest poprawne wypełnienie danych kierowcy i samochodu w stosownym terminie oraz przekazanie kierowcy wskazanemu przez klienta numeru identyfikacyjnego awizacji. Numery identyfikacyjne awizacji bez danych kierowców oraz samochodu nie będą realizowane. Brak danych kierowcy i pojazdu w wymaganym terminie traktowany będzie jako odstąpienie klienta od awizacji.

 2. zgłoszenie przez klienta konieczności zmiany danych kierowców oraz pojazdów, którym została przydzielona awizacja

  Klient po wprowadzeniu danych kierowców oraz pojazdów przy przydzielonych numerach awizacji może w uzasadnionym przypadku wnioskować o zmianę tych danych w formie pisemnej (pismo, e-mail, fax). Decyzję o akceptacji zmian podejmuje Kierownik Działu Obsługi Klienta lub osoby przez niego upoważnione.

 3. zgłoszenie przez klienta konieczności przesunięcia terminu awizacji odbioru węgla

  W uzasadnionym przypadku (przyczyna leżąca po stronie kopalń PGG), na pisemny wniosek klienta (pismo, e-mail, fax) dopuszcza się możliwość korekty terminu awizacji. Decyzję o zmianie terminu zatwierdza Kierownik Działu Obsługi Klienta lub osoba przez niego upoważniona.

 4. awaria internetowego Portalu Klienta PGG

  W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia awizacji należy niezwłocznie (w dniu wystąpienia problemów) skontaktować się z Działem Serwisu COIG S.A. (telefon: 32 757 4444) w celu wyjaśnienia i usunięcia problemów z systemem awizacji. Niedostosowanie się do powyższego może skutkować brakiem możliwości dokonania zgłoszenia w innej formie (fax, e-mail, pismo) w późniejszym terminie.