6 maj 2022

Informacja o aukcjach elektronicznych dla sektora ciepłowniczego oraz rolno-spożywczego

Warunki sprzedaży dla sektora ciepłowniczego

Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG S.A., Spółka) informuje o możliwości zakupu miałów energetycznych w trybie aukcji elektronicznych kierowanych do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła podlegających regulacjom taryfikacji cen ciepła przez Urząd Regulacji Energetyki.

Oferta skierowana jest zarówno do podmiotów, które dotychczas w całości zaopatrywały się w węgiel ze źródeł zewnętrznych (poza PGG), jak również do tych, które mają potrzebę uzupełnienia wolumenów węgla ponad ilości gwarantowane umowami z PGG na 2022 rok. Mając na uwadze powyższe, Spółka zaprasza do zgłaszania się przez takie podmioty zainteresowane udziałem w aukcjach, w celu przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji.

Nadmieniamy, że czas trwania sprzedaży aukcyjnej przewidziany jest na miesiąc czerwiec br. lub do wyczerpania wolumenu przewidzianego dla tej oferty. Po przeprowadzonej sprzedaży aukcyjnej w czerwcu br. proces kontraktacji w segmencie ciepłowniczym na 2022 rok zostanie zakończony.

PGG nie przewiduje kontraktacji dodatkowych wolumenów w trybie innym niż aukcyjny. PGG S.A. zastrzega, że dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem uprawnienia do udziału w aukcji, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie takiej możliwości przez dany podmiot.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Aukcje elektroniczne.

Warunki sprzedaży dla sektora rolno – spożywczego

Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG S.A., Spółka) informuje o możliwości zakupu węgla w trybie aukcji elektronicznych kierowanych do podmiotów z sektora rolno-spożywczego, zużywających węgiel na potrzeby własne.

Mając na uwadze powyższe, Spółka zaprasza do zgłaszania się przez takie podmioty zainteresowane udziałem w aukcjach, w celu przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji.

PGG S.A. zastrzega, że dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem uprawnienia do udziału w aukcji, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie takiej możliwości przez dany podmiot.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Aukcje elektroniczne.