15 styczeń 2024

Stanowisko Polskiej Grupy Górniczej S.A. wobec zarzutów PG Silesia do UOKiK

Polska Grupa Górnicza S.A. stanowczo zaprzecza zarzutom kierowanym przez spółkę PG Silesia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

1. PGG S.A. podkreśla, że w żadnym wypadku nie sprzedaje węgli opałowych poniżej kosztów produkcji. Po 11 miesiącach 2023 r. z analizy wynika, że węgiel opałowy PGG S.A. sprzedawała po cenach wyższych niż koszty produkcji. W listopadzie podczas promocji cena sprzedaży również była wyższa od kosztów produkcji. Wobec tego zarzuty uprawiania dumpingu przez PGG S.A. są całkowicie bezpodstawne.

2. W swojej polityce sprzedaży spółka musi podążać za trendami cenowymi europejskiego indeksu CIF ARA, którego wartość spadła w ciągu roku z prawie 180 dol./t w styczniu 2023 r. do około 110 dol./t obecnie. Konieczność dostosowania się do rynku ARA wynika z faktu, iż - wbrew zarzutom - PGG S.A. absolutnie nie posiada w Polsce pozycji dominującej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Rekordowy import węgla do Polski w 2022 r. wyniósł ponad 20 mln ton i był porównywalny w tym czasie do produkcji węgli energetycznych całej PGG S.A. W kraju występuje wyraźna nadpodaż – spółka musi uwzględniać te uwarunkowania, aby ulokować swój produkt na rynku.

3. Polska Grupa Górnicza S.A. ocenia, że kampania zarzutów pod jej adresem zainicjowana przez Polską Izbę Gospodarczą Sprzedawców Węgla i obecnie kontynuowane działania, mają na celu wymuszenie na PGG S.A. niezgodnego z trendami ARA podniesienia cen po to, aby umożliwić innym sprzedawcom węgla upłynnienie zapasów, które kupiono po wyższych cenach z zeszłorocznego importu. Wymuszanie sztucznego zawyżania cen węgla opałowego PGG S.A. uznaje za zdecydowanie nieuczciwą praktykę rynkową.

4. Spółka pragnie przypomnieć, że o wyborze funkcjonującego obecnie modelu dystrybucji PGG S.A. dla gospodarstw domowych, który oparto na sprzedaży bezpośredniej w sklepie internetowym i sieci około 200 składów firmowych KDW w całym kraju, przesądziły doświadczenia z kryzysu w 2022 r. Wówczas dotychczasowy model z udziałem pośredników w handlu węglem nie sprawdził się: mimo podejmowanych przez PGG S.A. wysiłków w celu powstrzymania niekontrolowanego wzrostu cen detalicznych węgla na rynku dochodziło do skandalicznych spekulacji. Media szeroko nagłaśniały na przykład przypadek, kiedy węgiel sprzedany w punkcie drobnicowym kopalni Marcel po 1325 zł/t wystawiony został w prywatnym składzie za 4600 zł/t. Aktualny model sprzedaży PGG S.A. gwarantuje konsumentom możliwość zakupu węgla w cenach producenta, których poziom nie odbiega od realiów rynkowych. PGG S.A. nie ogranicza nikomu dostępu do rynku, partnerzy w sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla wybierani są w otwartych konkursach, do których może przystąpić każdy podmiot działający na terenie kraju. O wyborze decyduje oferowany przez firmę koszt usług, zapewniający klientom atrakcyjną cenę oraz gwarancje w zakresie jakości i ilości zakupionego węgla.